Koncesija

Izbor Savetnika za strateški razvoj
Zaključkom VRS iz aprila 2015. god.  preporučeno je ANT da pokrene postupak JN usluge menadžerskog konslatinga (opšteg savetovanja u upravljanju) od strane savetnika koji će pružiti stručnu pomoć u procesu strateškog razvoja ANT.


Nakon sprovedenog postupka JN, izabran je Konsultant predvođen investicionom bankom LAZARD Freres SAS iz Francuske, koji je dao ponudu sa podizvođačima, i to: tehničkim savetnikom MottMacDonald LLP Velika Britanija, finansijsko poreskim savetnikom KPMG LLP London /KPMG  Beograd i pravnim savetnikom Orrick, Herington and Sutcliffe (Europe), Petrikic and Partners Beograd / CMS Rui Pena and Arnaut Lisbon, Portugal. Ugovor je zaključen u aprilu 2016. god.


Faze Postupka (Projekta)

Projekat se sastojao se od 2 faze, a prema Projektnom zadatku savetnika:

 • Faza 1: definisanje Projekta i procenu opcija za učešće privatnog sektora (prodaja akcija, javno privatno partnerstvo sa ili bez elemenata koncesije),
 • Faza 2 Projekta: priprema i realizacija postupka izbora privatnog partnera sa elementima koncesije shodno odluci Vlade RS o izabranom modelu strateškog razvoja takođe u fazama.

 

Faza 2 postupka sastojala se od:

 • Podfaze prijava, odnosno kvalifikacija
 • Podfaze neobavezujućih ponuda
 • Podfaze obavezujućih ponuda

Javni poziv za davanje koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom ANT i obavljanje delatnosti operatera aerodroma objavljen je dana 10.02.2017. god.

Odlukom o ispunjenosti uslova od 15.03.2017. god, Javno telo (VRS i ANT) je prihvatilo kao blagovremene i uredne prijave za učešće u Postupku podnete od strane 25 podnosilaca prijava -Kvalifikovani podnosioci prijava za učešće u Postupku, od ukupno 27 podnosilaca prijava.
Odlukom o priznavanju kvalifikacija za Fazu 2, Javno telo je prihvatilo kao blagovremene i uredne Prijave za neobavezujuće ponude podnete od strane 5 (pet) Ponuđača kvalifikovanih za Fazu 1 (u daljem tekstu: „Ponuđači kvalifikovani za Fazu 2“), od ukupno 6 (šest) podnosilaca Prijave za neobavezujuću ponudu.


Dana 08.12.2017. god, dostavljene su Prijave za obavezujuću ponudu od strane 4 Kvalifikovana učesnika Faze 2 i to:

 • KONZORCIJUM MERIDIAM EASTERN EUROPE INVESTMENTS S.A.S., FRANCUSKA, ZURICH AIRPORT INTERNATIONAL AG, ŠVAJCARSKA I EIFFAGE S.A., FRANCUSKA
 • KONZORCIJUM GMR INFRASTRUCTURE LIMITED, INDIJA I TERNA S.A. (TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETY ANONYMOUS), GRČKA
 • VINCI AIRPORTS, FRANCUSKA
 • KONZORCIJUM INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION, JUŽNA KOREJA, IC ICTAS ALTYPI YITIRIMLARI VE ISLETME A.S., TURSKA I VTB CAPITAL INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED, KIPAR

Odlukom Javnog tela od 05.01.2018. god, izabrana je kao najpovoljnija ponuda podnosioca prijave za obavezujuću ponudu VINCI AIRPORTS, Francuska, u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom ANT i obavljanje delatnosti operatera aerodroma.

Mesto obavljanja koncesione delatnosti je na Aerodromu Nikola Tesla, u Surčinu. Trajanje koncesije je dvadeset pet (25) godina, počev od datuma početka koncesije, kako je taj datum utvrđen u Ugovoru o koncesiji.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd, Društvo za posebne namene osnovano od strane „Vinci Airports”, SAS, Francuska, isključivo radi realizacije aktivnosti predviđenih Ugovorom o koncesiji, u obavezi je da:

 • Plati jednokratnu Koncesionu naknadu u evrima (501 milion evra);
 • Plati godišnju Koncesionu naknadu u evrima u ukupnom iznosu 228 miliona evra nominalne vrednosti za 25 godina;
 • Izvede Obavezne investiocione radove u procenjenoj nominalnoj vrednosti od 732 miliona evra.

Pogledajte dokumenta

 

NazivPreuzmanje
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJE PONUDEPreuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 8Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 7Preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na promenu u sastavu konzorcijumaPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 32Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 31Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 30Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 29Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 28Preuzmi
OBAVEŠTENjE O IZMENAMA JAVNOG POZIVA br. 1Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 22Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 6Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 19Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 18Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 17Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 5Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 16Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 15Preuzmi
Informacija o potpisivanju Ugovora o koncesijiPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 23Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 24Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 20Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 21Preuzmi
Odluka o priznavanju kvalifikacije podnosiocima prijave koji su ispunili uslove za učešće u II fazi PostupkaPreuzmi
Odluka o ispunjenosti uslova pridruženog člana konzorcijumaPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 12Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 3Preuzmi
OBAVEŠTENjE O IZMENAMA JAVNOG POZIVA br. 2Preuzmi
OBAVEŠTENjE O IZMENAMA JAVNOG POZIVA br. 3Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 10Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 14Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 25Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 1Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 4Preuzmi
Odluka o ispunjenosti uslovaPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 7Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 6Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVAPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 5Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 8Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 27Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 26Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 4Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 3Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKUPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 2Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 1Preuzmi
UGOVOR O ZABRANI OBJAVLjIVANjA PODATAKAPreuzmi
IZJAVA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKUPreuzmi
PRIJAVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKUPreuzmi
JAVNI POZIVPreuzmi
Pitanja i odgovori br. 11Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 13Preuzmi
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKOVA U POSTUPKU br. 2Preuzmi
Pitanja i odgovori br. 9Preuzmi